Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden steenrijk webshop
Steenrijk webshop is een onderdeel van ayourtha

Ayourtha
Fedde Schurerwei 3
8915 DL Leeuwarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Steenrijk Webshop zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door steenrijk Webshop worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van steenrijk Webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door steenrijk Webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Steenrijk Webshop zijn vrijblijvend en steenrijk Webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door steenrijk Webshop. steenrijk Webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt steenrijk Webshop dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 


Artikel 3. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief  BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.

2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van vooruitbetaling op NL 93 INGB 0684241293 TNV Marja Hoefmit

3. Indien betaling, bij uitzondering en vooraf schriftelijk toegestaan door gebruiker, niet per vooruitbetaling plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door steenrijk aan te geven wijze.

4. Als de betaling binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur niet bij steenrijk Webshop binnen is, zal hiermee de geplaatste bestelling automatisch komen te vervallen.

5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door steenrijk Webshop.

6. Voor de verzendkosten in Nederland voor pakketjes worden de POST.NL pakketpost prijzen aangehouden . Bij pakketten met een gewicht tot 10 kg kost dit € 6.50.  Voor zendingen die door de brievenbus passen (in een envelop) hanteert steenrijk Webshop een tarief van € 3,80 voor verpakkings- en verzendkosten. Wilt u aangetekende/verzekerde verzending, dan dient u hier zelf om te verzoeken.

7. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten.

8. Er geldt geen minimum orderbedrag.

 

Artikel 4. Levering

1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 2 à 3 werkdagen na ontvangst van betaling.

2. De door STEENRIJK Webshop opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.

4. Mocht Steenrijk Webshop om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal steenrijk te allen tijde het vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.

5. Steenrijk Webshop is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Steenrijk Webshop gedragen.

 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Steenrijk Webshop verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Steenrijk Webshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Steenrijk Webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was.

2. De klant kan een eenmaal geplaatste bestelling tot 2 dagen na opdracht zonder opgaaf van reden annuleren.

3. De verzending van producten gebeurt steeds op risico van de koper. Steenrijk Webshop is niet aansprakelijk voor vermissingen, eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport.

4. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen veertien (14) dagen na levering retour zenden aan:

Steenrijk Webshop
Onderdeel van ayourtha
Fedde Schurerwei 3
8915 DL Leeuwarden

Echter, hierover dient eerst per e-mail contact te worden opgenomen/overlegd. Retourzendingen waarover wij niet vooraf op de hoogte gesteld zijn, worden aan de deur geweigerd en gaan dus retour afzender. Niet alles kan namelijk worden teruggestuurd, geopende flesjes bijvoorbeeld worden niet teruggenomen.

5. Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is.

 

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Steenrijk Webshop, dan wel tussen Steenrijk Webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Steenrijk Webshop, is Steenrijk Webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Steenrijk Webshop.

 

Artikel 9. Persoonsgegevens

1. Steenrijk Webshop houdt zich aan de Wet Persoonregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Steenrijk Webshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Steenrijk Webshop.

 

Artikel 10. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Steenrijk Webshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Steenrijk Webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Steenrijk Webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 11. Diversen

1. Indien u aan Steenrijk Webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Steenrijk Webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Steenrijk Webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door Steenrijk Webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Steenrijk Webshop deze Voorwaarden soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Steenrijk Webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Steenrijk Webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. Steenrijk Webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden steenrijk webshop
Steen-rijk webshop is een onderdeel van ayourtha

Ayourtha
Fedde Schurerwei 3
8915 DL Leeuwarden


Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Steen-rijk Webshop zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door steenrijk Webshop worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van steenrijk Webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door steenrijk Webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van Steen-rijk Webshop zijn vrijblijvend en steenrijk Webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door steen-rijk Webshop. steenrijk Webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt steenrijk Webshop dit mee binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.Artikel 3. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.

2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van vooruitbetaling op NL 93 INGB 0684241293 TNV Marja Hoefmit

3. Indien betaling, bij uitzondering en vooraf schriftelijk toegestaan door gebruiker, niet per vooruitbetaling plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door steenrijk aan te geven wijze.

4. Als de betaling binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur niet bij steenrijk Webshop binnen is, zal hiermee de geplaatste bestelling automatisch komen te vervallen.

5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door steenrijk Webshop.

6. Voor de verzendkosten in Nederland voor pakketjes worden de POST.NL pakketpost prijzen aangehouden . Bij pakketten met een gewicht tot 10 kg kost dit €7,65. Voor zendingen die door de brievenbus passen (in een envelop) hanteert steenrijk Webshop een tarief van € 4,15 voor verpakkings- en verzendkosten. Wilt u aangetekende/verzekerde verzending, dan dient u hier zelf om te verzoeken.

7. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten.

8. Er geldt geen minimum orderbedrag.Artikel 4. Levering

1. Verzending van bestelde goederen geschiedt bijna altijd binnen 2 à 3 werkdagen na ontvangst van betaling.

2. De door STEEN-RIJK Webshop opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

3. Indien bestelde goederen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.

4. Mocht Steen-rijk Webshop om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal steenrijk te allen tijde het vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.

5. Steen-rijk Webshop is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door Steenrijk Webshop gedragen.Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Steen-rijk Webshop verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Steen-rijk Webshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Steen-rijk Webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was.

2. De klant kan een eenmaal geplaatste bestelling tot 2 dagen na opdracht zonder opgaaf van reden annuleren.

3. De verzending van producten gebeurt steeds op risico van de koper. Steenrijk Webshop is niet aansprakelijk voor vermissingen, eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport.

4. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen veertien (14) dagen na levering retour zenden aan:

Steen-rijk Webshop
Onderdeel van ayourtha
Fedde Schurerwei 3
8915 DL Leeuwarden

Echter, hierover dient eerst per e-mail contact te worden opgenomen/overlegd. Retourzendingen waarover wij niet vooraf op de hoogte gesteld zijn, worden aan de deur geweigerd en gaan dus retour afzender. Niet alles kan namelijk worden teruggestuurd, geopende flesjes bijvoorbeeld worden niet teruggenomen.

5. Retourgoederen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is.Artikel 8. Bestellingen/communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Steen-rijk Webshop, dan wel tussen Steen-rijk Webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Steen-rijk Webshop, is Steenrijk Webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Steen-rijk Webshop.Artikel 9. Persoonsgegevens

1. Steen-rijk Webshop houdt zich aan de Wet Persoonregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Steen-rijk Webshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Stee-nrijk Webshop.Artikel 10. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Steen-rijk Webshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Steenrijk Webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Steen-rijk Webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.Artikel 11. Diversen

1. Indien u aan Steen-rijk Webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is Steen-rijk Webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Steenrijk Webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door Steen-rijk Webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Steen-rijk Webshop deze Voorwaarden soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Steen-rijk Webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Steen-rijk Webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. Steen-rijk Webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2018 - 2024 Steen-rijk | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel